2003

Qingdao Announcement Date: January 7, 2003

Fuso Teiyaku was established in Qingdao, China.